Handelsbetingelser

BusinessBuddy Group ApS

 1.  En BusinessBuddy er selvstændig erhvervsdrivende
  • En BusinessBuddy (BB) udfører sine ydelser som selvstændig erhvervsdrivende og Franchisetager under BusinessBuddy Group ApS (BBG), og et køb af klippekort eller abonnement skaber således ikke noget arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold mellem BB og din virksomhed.
 2.  Ydelser
  • En BB sparre, og udfordrer Virksomhedens ledelse på dennes måde at drive virksomheden på og på dennes generelle tanker og idéer om virksomheden.
  • En BB bistår med at få skabt rum til refleksion og tvinger Virksomhedens ledelse til at gentænke tidligere og nuværende planer, så Virksomheden bevæger sig fra drift til en mere strategisk og fremtidsorienteret tankegang og -retning.
  • En BB kan tilbyde udfører markedsføringsopgaver der bl.a. omfatter følgende områder: web-udvikling, datahåndtering samt håndtering af betalt annoncering, e-mail og sms-automation samt SEO
 3.  Konsulentens rettigheder og forpligtelser
  • Nærværende Aftale begrænser ikke den enkelte BB eller BBG adgang til at udføre arbejde for andre under samarbejdets løbetid.
 4.  Dine/Jeres forpligtelser
  • Ydelserne skal planlægges og tilrettelægges af dig/jer i samarbejde med BB’en.
  • Ydelser købes på abonnement, på timebasis eller ved køb af klippekort med eller uden abonnement, eller til standard-timepriser jf. priserne på https://businessbuddy.dk
  • Kørsel afregnes efter statens højeste takst.
  • Transporttid afregnes med 50% af den aftalte timesats.
  • En BB er berettiget til refusion af udgifter i forbindelse med udførelse af konsulentydelserne i udlandet, forudsat at udgifterne på forhånd er godkendt af Virksomheden.
  • Virksomheden skal give BB adgang til oplysninger, personale, kontorfaciliteter m.v. i det omfang, det rimeligvis er nødvendigt for, at BB kan udføre ydelserne.
 5.  Immaterielle rettigheder og ejendomsrettigheder
  • Du/I får ejendomsretten til det, BB frembringer under denne Aftale. Din/jeres ejendomsret er dog ikke til hinder for, at BB eller BBG i anden sammenhæng gør brug af knowhow, metoder eller generel viden, som BB har opnået under udførelsen af ydelserne.
  • En BB beholder samtlige immaterielle rettigheder, som vedkommende havde forud for udførelsen af ydelserne, uanset om disse indgår i de produkter, som leveres under Aftalen. BB er således fortsat berettiget til at anvende disse rettigheder i anden sammenhæng.
 6.  Tavshedspligt
  • BB, BBG og dig/jer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer om de andre parter og skal behandle sådanne oplysninger som fortrolige.
  • Tavshedspligten omfatter ikke oplysninger, der er blevet offentligt tilgængelige eller almindeligt kendt.
  • Tavshedspligten gælder også efter samarbejdets ophør.
 7.  Ændringer i aftalen
  • Ændringer i nærværende betingelser kan kun ske ved en skriftlig aftale, som er underskrevet af dig/jer og BBG.
 8.  Ansvar og ansvarsbegrænsninger
  • Hverken BBG eller BB hæfter for din/jeres direkte og indirekte tab, herunder driftstab og tab af avance.
 9.  Lovvalg
  • Enhver tvist udspringende af, eller med relation til, nærværende betingelser skal afgøres efter dansk ret.

 

Revideret: 26-01-2023