FAQ Bestyrelse

Hvad er en bestyrelse?

Bestyrelsen befinder sig på toppen af ansvars- og beslutningsstigen i en forretning. I Danmark er der krav om at et aktieselskab har en bestyrelse, hvorimod det er valgfrit, om man vil have en bestyrelse eller ej i alle andre selskabstyper.

Du kan blive klogere på overvejelserne, om du er klar til en bestyrelse eller ej her.

Et Advisory Board ligger tæt op ad en bestyrelse, men de to adskiller sig på det punkt, at en bestyrelse har juridiske beføjelser. Her kommer jeg yderligere ind på forskellen mellem Advisory Board og bestyrelse.

Bestyrelsen er enten valgt af forretningens medlemmer eller ejere, og det er så bestyrelsen, der udvælger direktionen. det er Direktionen som skal sørge for den daglige drift af virksomheden.

Hvis der er tale om et aktieselskab, skal bestyrelsen bestå af mindst 3 medlemmer, mens der ikke er fastsat en formel øvre grænse.

Der bør dog ikke være flere bestyrelsesmedlemmer, end at bestyrelsen effektivt kan udføre sit arbejde.

Derudover skal bestyrelsen have en formand som vælges internt i bestyrelsen. I anpartsselskaber er der ingen krav til antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Hvad laver en bestyrelse?

Der er en række formelle krav, bestyrelsen skal opfylde.

Disse krav knytter sig både til den finansielle del og driften af en forretning og inkluderer blandt andet, at bestyrelsen skal godkende årsregnskabet og forsyne forretningens revisor med de nødvendige oplysninger til bedømmelse af forretningen.

Bestyrelsen skal fungere som et kontrollerende organ for at sikre, at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår efter bogen.

Et andet krav til bestyrelsen er, at den skal udstikke de retningslinjer, en virksomhedens direktion skal følge.

Det kræver, at bestyrelsen kender virksomheden indgående. Et godt værktøj til en sådan fælles forståelse og et godt fælles sprog er at udarbejde en forretningsmodel som f.eks. en Business Model Canvas.

Når det så er sagt, ser vi i disse tider et skred i bestyrelsens rolle, hvor den går fra at være (fuldt ud) formanende til (også) at fungere som sparringspartner for forretningen og dens ejer.

Bestyrelsen skal sørge for, at forretningen udnytter dens fulde potentiale, og at den udvikler sig, som den kan og bør.

Da bestyrelsesmedlemmerne med fordel kan repræsentere forskellige brancher, er det også oplagt at lade dem bane vejen for at udvide din forretnings netværk og danne tråde ind i andre brancher.

Professionel bestyrelse

Tidligere har der været tendens til at ejeren samlede sine familiemedlemmer og virksomhedens advokat som bestyrelsen. Dette set-up kaldes ofte en tantebestyrelse.

Ofte ligger der én af følgende to argumenter til grund for en tantebestyrelse:

Enten kan det være en måde for forretningen at imødekomme lovgivningen på. Og samtidig sikre minimal indblanding fra en bestyrelse ved at lade familiemedlemmer indgå i bestyrelsen.

Eller også kan det være ud fra et økonomisk perspektiv, da de færreste familiemedlemmer vil opkræve aflønning for deres bestyrelsesarbejde i forretningen.

Der er dog også ulemper knyttet til en tantebestyrelse:

Først og fremmest signalerer en professionel bestyrelse mere kontrol og velovervejede beslutninger.

Derudover vil der i en professionel bestyrelse langt oftere være tilbøjelighed til at bestyrelsen udfordrer ejerens måde at drive forretning på. Det kan for mange ejere måske virke irriterende og intimiderende, men her er det værd at huske på, at bestyrelsen gør det ud fra deres bedste overbevisning, og fordi den ønsker at se forretningen udvikle sig og vækste.

Udviklingen i de seneste år går dog også i retning af en professionel bestyrelse, ikke mindst fordi forskning peger på at forretninger med professionelle bestyrelser vækster mere end deres konkurrenter, der ikke har en professionel bestyrelse.

Hvorfor have en bestyrelse?

Som nævnt tidligere, er der lovkrav om at aktieselskaber i Danmark skal have en bestyrelse.

En bestyrelse er dog faktisk ikke udelukkende et nødvendigt onde, men noget både du og din forretning kan nyde fordele af.

Der er – som med så meget andet – selvfølgelig både fordele og ulemper ved at have en bestyrelse (du kan læse et udpluk af dem i vores blogindlæg Hvad skal jeg med en bestyrelse?).

Her vil vi ikke bruge så meget krudt på ulemperne, men i stedet komme ind på nogle af alle de fordele, der venter dig og din forretning, ved at nedsætte en bestyrelse.

Først og fremmest kan du bruge din bestyrelse til sparring i faglige sammenhænge; husk på at to hoveder tænker bedre end ét, så selv om du uden tvivl kan meget selv, er det altid rart at have andre med ind over en beslutning og anskue en problemstilling fra flere vinkler.

Ikke nok med at du kan bruge dine bestyrelsesmedlemmer som sparringspartnere – de står også med nøglen til deres egne netværk, og pludselig står du med et meget større og mere nuanceret netværk end før.

En anden, men bestemt ikke mindre fordel ved en bestyrelse er, at ethvert bestyrelsesmedlem har personligt ansvar for de beslutninger, der træffes i bestyrelsesøjemed.

Det betyder med andre ord, at da din bestyrelse også har eget navn med i puljen, har den således endnu mere incitament til at handle ud fra de allerbedste intentioner.

Bestyrelseskompetencer

Der er mange, der har lyst til at træde ind i en bestyrelse. Faktisk er antallet af bestyrelsesuddannelser blomstret kraftigt op gennem de seneste år.

Men der er andre ting, der er vigtigere end en bestyrelsesuddannelse, hvis man gerne vil arbejde i en bestyrelse:

Bestyrelsens kompetencer er altafgørende, og det er ejerlederen, der skal vælge, hvad han eller hun har brug for i sin bestyrelse.

Da BusinessBuddy fik en bestyrelse, endte vores krav med at se sådan ud:

Mål/krav/drømme til en bestyrelse på 3 medlemmer:

 • Vi vil sammensætte en bestyrelse, der dels kan matche os, og dels holde os både i ilden og i retningen
 • Vi har brug for vores bestyrelses netværk, for at kunne vækste vores forretning
 • Vi vil have mindst én kompetent kvinde i bestyrelsen – dét gør en forskel
 • Vi vil have en erfaren forretningsudvikler i vores bestyrelse
 • Vi vil have mindst én aktiv ejerleder i vores bestyrelse

Disse punkter giver mening for en bestyrelse rettet mod udvikling af ejerledede virksomheder, men du skal huske, at finde netop dét DU har brug for, din bestyrelse skal kunne.

Hvis du tager udgangspunkt i følgende 3 generelle krav, kan det ikke gå helt galt:

 • Bestyrelsens medlemmer skal være visionære i forhold til virksomheden
 • Bestyrelsens medlemmer skal være engagerede i arbejdet
 • Bestyrelsens medlemmer skal agere professionelt hele vejen

…og især kan det ikke gå galt, hvis du samtidig kigger på:

 • Tidligere Bestyrelseserfaring – dette bør dog aldrig være et krav for alle bestyrelsens medlemmer
 • Erfaring med strategisk udvikling
 • Gode personlige egenskaber og en god kemi med dig
 • Kompetence inden for en funktion som økonomi, markedsføring, forskning, sociale medier, etc.
 • Erfaringer fra relevante brancher
 • Erfaringer som leder – eller endnu bedre: ejerleder

Det kan være lidt svært til at begynde med derfor bør man starte med at finde en bestyrelsesformand, der kan hjælpe med at få besat resten af bestyrelsen. Men hvilke kompetencer skal en bestyrelsesformand have?

Bestyrelsesformandens kompetencer

Bestyrelsesformanden er den, der leder bestyrelsens arbejde. Det er ikke ejerlederen selv, og det i sig selv er en vigtig grund til at få en bestyrelse: Du får hjælp, med en begrænset indsats fra egen side.

Med det at blive formand for en bestyrelse følger en række administrative opgaver og et juridiske ansvar.

Og så er det bestyrelsesformanden, der sørger for at lave en agenda og styre mødet, samt følge op på bestyrelsens opgaver.

De bedste resultater opnås i bestyrelser, hvor bestyrelsesformanden tager ansvaret på sig, og sikrer at alle bestyrelsens medlemmer bidrager med hver deres kompetencer.

Det er altid en fordel, men kan ind i mellem føles vanskeligt, når du har sikret dig, at din bestyrelse ikke blot består af kopier af dig selv.

Diversitet og god gruppedynamik er vigtige ingredienser, og de opstår og fastholdes bedst, hvis man sørger for at bestyrelsen består af flere personlighedstyper.